• Lung Linh Huyền Cơ

    Bí Cuộc Giang Hồ Lung Linh Huyền Cơ Các nhà mưu lược cho rằng chuyện chiến trận tranh thành chiêm đất có bốn mấu chốt có ảnh hưởng và tác dụng mang tính quyêt định đối với thành bại. Bốn mấu chốt ấy gọi là “cơ”. Một là “khí cơ”, tức thời cơ khơi dậy … Continue reading "Lung Linh Huyền Cơ"