• Cờ Cao Trong Tàn Cuộc

    Cờ Cao Trong Tàn Cuộc Đành rằng các bộ môn nghệ thuật muốn choi đến mút: tuyệt hảo chắc chắn phải có thiên tư. Tuy nhiên, không có thiên tư nào mà không đòi hỏi một sự kiên nhẫn nghiên cứu. ‘Nghề choi cũng lắm công phu ”. Nhúng nước cứ thế trong cờ tàn … Continue reading "Cờ Cao Trong Tàn Cuộc"