• Thuật Đổi & Ăn Quân

    Tinh Hoa Sát Pháp Cờ Tàn – Thuật Đổi & Ăn Quân Đổi quân để nhập cục là một thủ đoạn chiến thuật quan trọng mà các kỳ thủ thường xuyên sử dụng trong khi thi đấu thực chiến. Từ “đổi quân” ở đây, ngoại trừ việc đổi quân ở cùng một binh chủng có … Continue reading "Thuật Đổi & Ăn Quân"