• Cờ Tướng Tuyệt Diệu Kế

    Cờ Tướng Tuyệt Diệu Kế Cuốn sách này giới thiệu nhiều kế hay trong chơi cờ tướng, như: Giương đông kích tây, Điệu hổ ly sơn, Liên hoàn kế, Nhất tiễn song điêu, Không thành kế, Phản khách vi chủ…