• Giáo Trình Cờ Tướng

    Giáo Trình Cờ Tướng Cờ Tường là một môn thể thao trí tuệ, có tác dụng phát triển tư duy lôgic, luyện trí thông minh, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp như tính tổ chức kỷ luật, kiên cường, bình tĩnh, tự tin, óc sáng tạo, luyện cách nhìn xa trông rộng, biết phân … Continue reading "Giáo Trình Cờ Tướng"