• Hồ Nhai Tập

    Hồ Nhai Tập Tượng Kỳ Phổ “Hồ Nhai Tập Tượng Kỳ Phổ” là bản sao cổ duy nhát về cờ tướng ở Trung Quôc hiện nay. Bản sao vốn được Hứa Hữu Chí tiên sinh mua tại một quấy bản sách củ tại Hàng Châu, do bản sao niên đại đã lâu, bìa sách, lời … Continue reading "Hồ Nhai Tập"