• Thí Quân Sát Cục

    Tượng Kỳ Sát Pháp Kỹ Xảo – Thí Quân Sát Cục Thí quân để nhập “sát” chiếm một tỉ lệ lớn nhất trong cờ tướng thực chiến, có thể chiếm từ 50% trở lên. Dĩ nhiên khi hoàn thành một “sát” cục, thường thường là kết quả của việc sử dụng tổng hợp của nhiều … Continue reading "Thí Quân Sát Cục"