• Mưu kế tượng kỳ

    Mưu kế tượng kỳ Ngô Thừa Ăn viết : “Cờ là trời, bàn là đất, biến hóa khôn lường”. Có lẽ vì thế, quân cờ tròn, tượng trưng cho trời, cho sự vận dộng; bàn cờ vuông, tượng trưng cho đất, cho sự cố định. Trời đất giao hòa thì biến hóa sinh sôi. Còn … Continue reading "Mưu kế tượng kỳ"