• Bách Cục Tượng Kỳ Phổ

    Bách Cục Tượng Kỳ Phổ “Bách Cục Tượng Kỳ” cùng với “Quất Trung Bí” và “Mai Hoa Phổ” đã hợp thành bộ ba nổi tiếng nhất trong lý thuyết cờ Tướng từ cổ chỉ kim. Trong khi hai quyển sau chủ yếu nói về cờ bàn thì Bách Cục Tượng Kỳ lại đi sâu về … Continue reading "Bách Cục Tượng Kỳ Phổ"

  • Hồ Nhai Tập

    Hồ Nhai Tập Tượng Kỳ Phổ “Hồ Nhai Tập Tượng Kỳ Phổ” là bản sao cổ duy nhát về cờ tướng ở Trung Quôc hiện nay. Bản sao vốn được Hứa Hữu Chí tiên sinh mua tại một quấy bản sách củ tại Hàng Châu, do bản sao niên đại đã lâu, bìa sách, lời … Continue reading "Hồ Nhai Tập"